Val Rajasaar

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Algatame kogukonnametsade teemaplaneeringu veel enne valimisi erakorralisel volikogu istungil. Initsieerin.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Vt. eelmine. Minu idee üp teemaplaneeringu algatamiseks võetakse volikogus vastu enne valimisi.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Harku vallal on väga hea üp. Kui on vaja uuendada, siis igal juhul tuleb seada lisapiiranguid lageraietele.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Algatasin esimese kohaliku LKA asutamise ja panin kokku teadlaste töörühma Suurupi Merekindluse metsa kohaliku kaitse alla võtmiseks. Volikogus ühehäälne toetus.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Üks näide on ka Suurupi riikliku LKA moodustamine Natura 2000 alal juba aastaid tagasi koos ELF-iga.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Arengukavasse saime kogukonnametsade teemaplaneeringu, volikogus ühehäälselt kinnitatud.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Sõrve riikliku LKA jaoks panin kokku teadlaste uuringutiimi, 12 spetsialisti. Volikogu andis ühehäälselt tuge ja vald tellis uuringud, mis on viinud Sõrve riikliku LKA kehtestamise faasi. Suurupi kohaliku LKA algatamine koos teadlaste uuringurühmaga on käimas. Kohalikud kogukonnad alati kaasas.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Harku vallal on väga hästi uuritud ja üp-s kehtestatud rohevõrgustik, millest peetakse volikogu praeguses koosseisus väga tugevalt kinni. Kui on vaja teha uus üp, siis tahan, et kordusk sama praktika, mida toona aitasin teha.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Loomulikult.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen olnud Harku vallas nelja kaevandusplaani uuringutaotluste tagasilükkamise juures. Neist kolmel alal kaks korda. Ühehäälselt volikogu pool tagasi lükatud. Praegu tegeleme erakorralise volikogu kokkukutsumisega, et lükata tagasi viienda kaevandusala uuringuloa taotlus. See läheb samuti ühehäälselt.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen olnud Harku vallas nelja kaevandusplaani uuringutaotluste tagasilükkamise juures. Neist kolmel alal kaks korda. Ühehäälselt volikogu pool tagasi lükatud. Praegu tegeleme erakorralise volikogu kokkukutsumisega, et lükata tagasi viienda kaevandusala uuringuloa taotlus. See läheb samuti ühehäälselt.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui, siis ainult paratamatult tekikinud puidujäätmetest. Mitte mingil juhul spetsiaalselt selleks raiutud materjalist.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui on tuttav ettevõtja, siis harin teda jõudumööda. Kui võõras, siis põrutan kõvemini.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.