Tiia Välk

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen juba praegu volikogus selle eest seisnud ja seisan edasi. Oleme kohtunud ka RMK-ga, ja vaadanud üle meie kogokonde soovid.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui need on olulised, siis kindlasti tuleb seda teemat kaaluda ja otsustada, jah olen valmis

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Miks peaks üldse rohevõrgustikus tegekilkult lageraieid tegema? Metsades on ju ka sellel võrgustikul oma ülesanne täita

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Looduskaitsealade moodustamiseks peab seaduse järgi esmalt olema seal, mida kaitsta saab. Pigem oleks siis küsimus, kas ollakse valmisuuringuid korraldama, et siis leida selle alusel need looduskaitselised väärtused üles, mida kaitsta?
kindlasti on olulised ökoloogilised kaitsmist väärt, neid ei tohiks hävitada, olen nede eest ka praegu seisnud ja tulevikus ka jätkan

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui on Natura 2000 väärtusega alad, ikka seisan, olen seda ka eelnevalt teinud

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Meie vallas on külaplatsid valla maad ja seal on paljudes kohtades ka elurikkuse sääilitamise suund

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Ikka olen, aga paraku nii lihtne see pole. Minu koduvallas telliti rebala maastikulisele kaitsealale PLK koosluste kaardistus. Tutvustusüritusel olen ikka pettunud ettekandes. Jälle sama jutt, kuidas raha pole, ei jätku, suurtootjatele lobi tehakse. Riigi tasemel lonkb juba süsteem, kui ei suudeta ühele maastikulisele muinauskaitsealale tema peamise kaitseesmärgi täitmiseks luua tingimusi pärnadniitude taastamiseks-loomiseks. Ja olen ise palju panustanud teemasse ja jätkan ka edasi

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Mida võiks selline uuring anda ja kava ka? Tavaliselt enamus arenngukasid ju on riiulil tolmu all, tühja raha raisatud

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, olen sellele pöördumisele toetusallkirjagi andnud

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen seda teinud juba alates 2002 ja edaspidi ka. See on minu üks hinge lähedane teema

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen seda teinud juba alates 2002 ja edaspidi ka. See on minu üks hinge lähedane teema

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

ei ole

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Ikka keskkonnakahjudest hoidumise

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.