sven sildnik

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Nagu hunt, võitlen viimase veretilgani.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Igatahes, igal juhul – põhjendan sellega, et nii õnnestub halbadele ja kurjadele inimestele valmisdada meelöehärmi ja kärpida nende elajate hõlptulu.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, siis need seapeedid vinguvad, halavad ja kiristavad hambaid.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Täiega, vaenlast tuleb nõrgestada kõigi vahenditega.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma lähtun tavaõigusest, eurouroodid võivad käia kus kurat. Okupantide sedused ei kehti. Eesti vabaks. Eesti mets vabaks.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui paelusse, puuke ja muid parasiite peetakse elurikkuseks, siis ma ei ole nõus. ma esindas ise elurikkust, kui mind tunnustatakse elurikkusena, siis jah.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Mida siisn määratleda, rsk, kogu loodus tuleb kohe kaitse ala võtta. Nende neetud ekspertide pärast võetaksegi iga päev üks hiis maha. Nn eksperdid kohtu alla.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

See kava on mul olemas, kordan – kogu loodus kaitse alla ja kohe. Uuringufirmad ei ole usaldusväärsed.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Rahu kõigile loomadele ja aegade lõpuni. Sama pakun ka koduloomadele ja loomastunud humanoididele. Pooldan iseäranis metsloomade ja lindude vaktsineerimis kovid19-28 ja muude hiinas valmistratud väga ohtlike viiruste vastu.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Seisan nagu müür. Kes midagi iniseb, sellele tuleb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele vasta ambaid anda või midagi.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Seisan nagu müür. Kes midagi iniseb, sellele tuleb vastavalt Eesti Vabariigi seadustele vasta ambaid anda või midagi.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Mingeid teadmisi mul ei ole ja seepärast usun kindlalt, et kuni puud veel kasvavad, siis on halgude tuhastamine taastuv energia, aga et mets võetakse maha ja puud ei saa kasvada – no siis ju ei ole taastuv energia. Sellest me siin ju räägimegi kogu aeg. Muide, mõned puud segavad lindude pesitsusrahu, selle probleemiga tuleb kohe tegelema hakata.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Mina ei tunne ühtegi ettevõtjat, see palgamaõrvar, keda ma päris hästi tundsin, jõi ennast juba ammu surnuks. Närvid ei pidanud vastu. Aga loomi ta armasts, tal oli kass ja kaks poega. Vihkan ettevõtjaid ja luban neid kottida igal võimalusel, nemad on ka reeturid ja äraandjad nagu need ametnikusead. Maha kaporatuuri hunta.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.