Rein Janno

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti. Kui muidu ei saa, siis peavad olema väga kaalukad põhjused.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Kõrgendatud avaliku huvega metsad saavad olla ainult parkmetsad, erametsad siia vist ei käi.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei ole metsaspetsialist, kuid seda saab kehtestada riigile kuuluvates metsades.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui on vastavad alad ja mõjuvad põhjused neid moodustada, eks siis tuleb selle eest seista.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui on seadus, siis tuleb seadust täita.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Elurikkust ei tohiks küll vähendad, aga rahastamine on juba teine teema.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

See on vallavanema kompetents, volinik saab ainult toetada.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Vaata eelmist vastust.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Pooldan, kuid minu teada see juba nii toimibki

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Heaperemeheliku kasutamise eest seisan kindlasti, kuid kaevandusi on ju ka vaja.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Heaperemeheliku kasutamise eest seisan kindlasti, kuid kaevandusi on ju ka vaja.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Puit on ju taastuv, kohe kasvab uus mets.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei ole selliseid tuttavaid kes sooviks keskkonnakahjusid tekitada.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.