Rauno Põld

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Igal juhul seisan selle eest. Nõus, raiuma peab, see on meie tarbimisühiskonna vajadus, ent seda peab tegema võimalikult turvalisel ajahetkel ja piirkondades, kus metsa tuleb harvendada, mitte hävitada.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Igal juhul olen valmis seda tegema. Kõrgendatud avalik huvi ja eriti mind usaldanud inimeste huvi on ka minu huvi, ma ei seisa volikogus ainult enda eest.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

See on elementaarne, et uue alguseks on vaja teatud koguses vana (täpselt nii toimuvad uuendused ka ühiskonnas). Seega jah, olen valmis!

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Seisan alat uute looduskaitsealade moodustamise eest, kui selle vajadust tõestavad eksperdid ja seda nõuab suurenenud hulk inimesi.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Otseloomulikult!

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Mina olen loodusliku elurikkuse säilitamise eest alati väljas!

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Just, looduskaitsekspertidega üheskoos töötada on ainuõige valik, ma ei teeskle, et kõike läbi ja lõhki tunnen ning ilma ekspertide arvamust arvestamata otsust langetan.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui selleks tekib vajadus ja ressursid võimaldavad, siis muidugi.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

JAH! See on elementaarne!

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmine on igal juhul prioriteet ja sestap olen alati taastuvenergia kasutamist maksimaalsete võimalustega pooldanud. Kaevandamisalade planeerimisel tuleb samuti lähtuda erinevate sihtrühmade ootustest, vajadustest ja ikka ekspertugruppe kaasates.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmine on igal juhul prioriteet ja sestap olen alati taastuvenergia kasutamist maksimaalsete võimalustega pooldanud. Kaevandamisalade planeerimisel tuleb samuti lähtuda erinevate sihtrühmade ootustest, vajadustest ja ikka ekspertugruppe kaasates.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

See taastuvenergia on käsitletav maavarade taastumisega – aeglane ja vaevarikkas protsess, mida saaks asendada tõhusamate ja ühtlasi teisi probleeme lahendades – prügist või tootmisjääkidest energia tootmine, hüdroelektrijaamade rajamine, mille juurde käivad projektid aitaksid hoida ja parendada veekogude elukvaliteeti.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Keskkonnakahjudest hoidumine.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.