Raivo Uukkivi

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Küsimus on segane. Kõrgendatud avalik huvi võib olla ka lennuvälja rajamine ja seal tuleb ikka vägagi lageraie teha, et tagada ohutus. ÜP-s tuleb määrata rohealad ja nende osas kindlasti leppida kokku erinevate piirangutes, sh lageraie keelus

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jällegi segane ülesande püstitus. Küsija peaks defineerima, mis on kõrgendatud avalik huvi ja mis on kõrgendatud avaliku huviga mets. On ju palju näiteid, kus NIMBY käivitub ka suvalise võsa korral. Kas see on kõrgendatud avalik huvi. Lähenemine peab olema pigem teaduslik kui emotsionaalne. Loomulikult peavad rohekoridorid säiluma nii, et nad ka koridorina töötaksid. Kui selline asi on ÜP-s kokku lepitud, siis mina seisan selle eest 100%. Ka peavad piirangud kehtima meie rahvusparkides, kuid seal peab olema ka taskaaalustatus ja omanike toetamine selle eest, et nad ei saa oma vara majandada tulusalt. Mis puudutab majandatavat metsa, siis siingi peaks taskaal ja jätkusuutlik majandamine toimima ja iga puu külge rohelise protestija sidumist ma ei toeta

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Pole spetsialist ja ei oska sellele küsimusele vastata. Seda enam, et jällegi puudub definitsioon

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma leian, et ÜP-s piiritletud rohevõrgustik ongi juba ÜP kehtestamisega kaitse saanud. Ja jälle saaks ehk paremini vastata kui oleks olemas definitsioon mõistele “olulise ökoloogilise väärtusega alale”. Mingis mõttes on iga ala ökosüsteemi osana oluline ju.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Natura 2000 on ju selgelt määratletud põhimõte ja pole kuulnud, et EL-i õigusrumi seadused seda kuidagi ründama oleks asunud. Seega ei oska vastata.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Igasuguseid eesmärke võib seada, aga peab pidevalt meeles pidama, et omavalitsustele on pandud kohustused, mida nad täitma peavad. Nende kohustuste täitmiseks eraldatakse vahendeid. Reeglina neid napib. Loomulikult võib arengukavas selliseid eesmärke seada, aga paraku on kõik päeva lõpuks kinni ikkagi lihtlabases rahas.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Selliste algatuste vastu ei saa küll midagi olla

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Oleme selliseid uuringuid teinud. ÜP ja KMH käigus pööratakse teemale tähelepanu igakordselt.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Põhimõtteliselt pooldan

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Ikka

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Ikka

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Tegelikult ju on. Küsimus kui kiiresti taastuv. Kindlasti on oluline väärindada puitu Eestis ja kasutada ta maksimaalselt ära meie jaoks, mitte palgina välja vedada. Nii saame nt ehitusmaterjali ja jäätmetest kütte. Samuti on kiirelt kasvav võsa kindlasti taastuvenergia. Ma pole nõus palgimetsa ahju ajamisega

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Sõltub taskaalust (ja mitte vaid tuttava ettevõtja korral, vaid iga ettevõtja puhul) majanduse kasvus ja keskkonnakahjust tingitud kulu suuruse osas. Kui see on keskkonnale taaastumatu kahju, reostus vms, siis kindlasti jään keskkonna poolele.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.