Raimu Aardam

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Üldplaneering on kogukonna kokkulepe ,seega on see ilmselge

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui selleks on avalik huvi olemas ja oskab seda põhjendada ,siis kindlasti

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Veelkord- üldplaneering on kokkulepe( ühikonna,kogukonna,piirkonna) milles on protsessid ette nähtud, ka lähitulevik. Kas seal minnakse säilikpuude arvuni on ka kokkulepitav.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Ennekõike on see kokkulepe alal elavate ,töötavate ,maakasutajate, ja looduskaitsjate vahel. Praktika näitab, et inimene tahab ka omal maal üht-teist korda saata ja vastuolud on kerged tulema.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Natura 2000 on juurdunud, sellest tulevate piirangutega harjutud.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Ka arengukava on ühiskondlik kokkulepe, mille protsessid peavad olema kodanikele igati selged, seda on võimalik põhjendatult suunata.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Sellised uuringud peavad ületama ühe omavalitsuse piire, see peaks olema üleriigiline poliitiline kokkulepe.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

See kehtib praegu ja las olla edasi.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Kogukonna hea käekäik on minu jaoks väga oluline .

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Kogukonna hea käekäik on minu jaoks väga oluline .

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Taastuvenergia – vaadates meie võsaalade ,ebakvaliteetsete peenmetsaalade rohkusele tuleb seda mõistlikult kasutada ja majandada

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Keskkonda ei saa põhjendamatult kahjustada seega ei saa seda teha ka tuttav ettevõtja.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.