Priit Sutt

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Hiiemetsad, parkmetsad, põlismetsad ei ole majandusmetsad ja seal peaks olema lageraie keelatud.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah kindlasti tuleb kõrgendatud avaliku huviga metsad kaitse alla võtta. Mets on tunduvalt enam kui majandusüksus.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen igati sama meelt ja toetan antud ideed. Üldplaneering peab enam tegelema loodushoiu ja metsade kaitsega.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah kindlasti! Metsal ei ole väärtust! Mets on hindamatu elukeskkond!

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Eesti loodust tuleb kaitsta meie endi nägemuse ja soovide kaudu.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Elurikkus on väga oluline ja selle eest seisan ma väga veendunult.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Edu võti on koostöö poliitikute, kohalike kodanike ja looduskaitseekspertitega!

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti on vajalik tellida rohealade uuring ja selle alusel tuleks koostada kõigis omavalitsustes ka rohealade kava.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Lindude ja loomade pesitsusrahu on elementaaarne viisakus kõigis metsades.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Kaevandused tuleb väga hoolikalt analüüsida ja planeerida. Olen ise nõuka aegne nn fosforiidisõja veteran ☺️

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Kaevandused tuleb väga hoolikalt analüüsida ja planeerida. Olen ise nõuka aegne nn fosforiidisõja veteran ☺️

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Puitu tuleks väärindada ja vaid jäägid ( oksad, juurikad, võsa) võiks ahju jõuda. Palgi ahju ajamine on kuritegu meie looduse vastu.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Mets on meie ja kõige elava kodu ning siin ei ole ettevõtlusel mingit eelist. Metsast võidab kogu ühiskond ja mitte üksikud ettevõtjad.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.