Neeme Danziger

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Nii ja naa, tahan enne asjaoludega tutvuda.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen valmis aga see ei tähenda, et igal juhul nii otsustan

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Võimalik, kuid enne sooviksin konsulteerida spetsialistiga

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Arvatavalt mitte, neid on juba niigi palju, kuid võib esineda eriolukordi

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui on põhjendatud, siis jah.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Oleneb sellest, millised on alternatiivid

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei saa aru, kuidas elanikud (kas kõik korraga) saavad määratleda looduskaitsevajadusi, see on pigem ekspertide teema.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Kardetavalt on tähtsamaid probleeme, kuid vajadusel miks ka mitte.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Järjekord minu jaoks oleks kogukonna huvid, heaperemehelik kasutamine, looduskeskkonna hoidmine, rohealade kaitse.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Järjekord minu jaoks oleks kogukonna huvid, heaperemehelik kasutamine, looduskeskkonna hoidmine, rohealade kaitse.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

On, sest sel juhul eritatakse CO2, mis on viimase mõnekümne aasta jooksul õhust neelatud ja vana metsa omahingamise tõttu ta enam täiendavat CO2 ei seo.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Iga ettevõte on teatud ulatuses keskkonnakahju, kõik sõltub mõõdust ja määrast.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.