Mati Põdra

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Mets on aeglaselt taastuv loodusvara.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem jah. Ma pole küll päris kindel, kas KOV omab selleks pädevust.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem jah. Kuigi minu kodukant on päris hästi kaitstud niigi.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Tegelikult on see meie platvormi ka sisse kirjutatud.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Üldiselt jah, kuid meie kandis on pädevaid inimesi niigi, eraldi ekspertiisi vajadusi ei näe eriti.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Üldiselt jah, kuid minu andmetel on meie piirkond võhjalikult läbi uuritud

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Pole midagi kommenteerida.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Põhimõtteliselt jah, aga olen juba ülalpool ära maininud, et minu piirkond ongi valdavalt kaitsealal.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Põhimõtteliselt jah, aga olen juba ülalpool ära maininud, et minu piirkond ongi valdavalt kaitsealal.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Minu teada mitte, arvan nii kuna puiduressursid taastuvad ise aeglaselt.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti valin keskkonnakahjudest hoidumise. Kahjustatud keskkond mõjutab rohkemaid inimesi kui ebaõnnestunud äri.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.