Mart Ruumet

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen nõus . Küsimus eeldaks , et vastusena seisan selle eest , aga ei kujuta ette kus peaks seisma , lihtsalt pooldan seda seisukohta.
Konkreetselt on Toris riigile kuuluv liigirikas mets (Virula mets) , mis oleks mõistlik kujundada Tori koolimetsaks ja elanike puhkealaks metsana ja mitte pargina.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen valmis .

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen valmis

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Järjekordselt olen seisukohaga nõus , aga seisma ei plaani kuskil hakata. Juhul kui ala kaitsmine seab omanikule piirangud eravalduse ja eravara kasutamisel , peab ette nägema kulude kompenseerimise.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen nõus .

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen valmis.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen valmis

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen valmis

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Pooldan. Eelkõige peab ses osas eeskuju näitama riik oma metsade majandamisel.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen nõus.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen nõus.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Ideeliselt on , aga elektri tootmiseks vajamineva puidu mahu tagamine tekitab puiduturul ebavõrdset konkurentsi ning seab suurema surve raiemahtude kasvuks.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Valin keskkonnakahjudest hoidumise

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.