Marko Kaasik

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Leain, et see on kogukonna loomulik õigus.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Kogukonna ja elurikkuse huvides.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Rohkem kaitsealust maad on vaja elurikkuse säilitamiseks.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, elementaarne ju!

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Elurikkus on elupaikade fragmenteerumise, metsaraie jm. surve all. On vaja vastusurvet.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Ainult elanikega koos tegutsedes saab leida toimivaid lahendusi.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Aga kava peab olema lühike ja selge! Ressursse ei tohi planeerimisele raisata, kui olukord nõuab tegutsemist.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. See on ka elementaarne.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Kaevandamine ei tee rikkaks ja rikub elukeskkonda palju. Säästlik ümberkäimine loodusressurssidega on ainuvõimalik tee tänapäeval.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Kaevandamine ei tee rikkaks ja rikub elukeskkonda palju. Säästlik ümberkäimine loodusressurssidega on ainuvõimalik tee tänapäeval.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei ole. Eestis tarvitatakse puitu niigi üle taastuvusmäära. Põletamine umbes 40% kasuteguriga elektrijaamas on lisanduv raiskamine. Puitu põletada on vastuvõetav kohalikes koostootmisjaamades, kus lisaks elektrienergiale kasutatakse kütmiseks ära jääksoojus. Puitu põletamiseks eksportida ei ole vastuvõetav.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Muidugi valin keskkonnkahjudest hoidumise. Arvan, et mul ei tule raskeid valikuid, sest minu tutvused on kujunenud keskkonnhoidliku mõtteviisi baasil.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.