Maret Merisaar

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, loomulikult

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, olen valmis

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, aga siin vajaksin erialaeksperdi nõuannet

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel kindlasti. Samas on see erinevate huvirühmade kokkupuute koht absoluutselt kõiki seni kaitsmata rohealasid ei saa säilitada. Aga biloogigina kindlasti kaldun ise tugevasti pigem looduslike alade alles jätmise poole. Valglinnastumisel, mis on paratamatu, tuleks ka jätta senisest rohkem metsa- ja loodusliku niidu ribasid autoteede ja parkale vahele, ainultuue kultuurhaljastuse rajamisest majade ümber ei piisa. .

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, siin ei saaagi teisiti vastata.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Pean seda väga oluliseks. Me ei saa hakata elama ainult Smaragdide ja Brabantide vahel.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

See oleks ideaalne, kui elanikud ka kaasa tulekid ja mõtleksid. Samas ka kohalike seas võib olla just neid, kes sooviksid oma äri huvides loodusliku mitmekesisuse arvelt lõivu maksta.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Aga Tallinna Kristiine linnaosas on teadaolevalt kõik puud ja põõsad juba kaardistatud ning viie palli skaalal elujõuloisuse poolest ära hinnatud.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Miite ainult meie valimispiirkonnas vaid kogu Eeestis ja iks mitte ka kogu Euroopas.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Võimaluse piirides kindlasti. Vastus sõltub konkreetsest kandist. Igal juhul on oluline peale kaevandamist loduskeskkond taastada, aga igal pool ehk pole õige üldse alustadagi. Kristiine linnaosas kaevandamist ette näha ei ole, siin pigem tahaks arvamust avaldada, kui vansd õunapuuaiad maha raiutakse ja muru ning elupuuhekiga asendatakse.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Võimaluse piirides kindlasti. Vastus sõltub konkreetsest kandist. Igal juhul on oluline peale kaevandamist loduskeskkond taastada, aga igal pool ehk pole õige üldse alustadagi. Kristiine linnaosas kaevandamist ette näha ei ole, siin pigem tahaks arvamust avaldada, kui vansd õunapuuaiad maha raiutakse ja muru ning elupuuhekiga asendatakse.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

ei saa eesmärgiks seada võimalikult suurema koguse puidu vedamist auverre. samas natuke rämpspuitu võib ju ahju minna küll, aga seda üle Eesti hajutatult väikestes sojusjaamades, mitte tsentraliseeritud korras ja teatud euromõõdikute ületamise eesmärke silmas pidades. .

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Mul ei ole tuttavaid ettevõtjaid, kes kipuksid keskkonna taluvuspiire ületama. Kui oleks, siis muidugi sattuksime konflikti.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.