Külli Jacobson

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Proovisime koos kohaliku mtü’ga lageraie piiranguid viia üldplaneeringus sisse, aga seda meil ei õnnestunud teha. Seejärel proovisime piirata lageraie alasid 0,25 ha ja naabermetsa kõrguse alammäära. Ka see osutus volinike ja vallavalitsuse praeguse koosseisu jaoks liiga karmiks. Kahju!

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, olen küll. Me püüdsime üldplaneeringu käigus võtta rabasid kohaliku kaitse alla, aga tulutult.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen. Samuti sooviksin lageraied keelata ja tegeleda vaid püsimetsandusega.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti seisan. Riigimetsa tuleb oluliselt rohkem kaitsta ja oluliselt vähem raiuda kui seni.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlati seisan. Räpina vallas on mitmeid Natura alasid, kõige suuremas ohus on hetkel Kirmsi hoiuala, sest selle vahetus läheduses on Tuurapera turbakaevandus ja veerežiimi rikkumise oht on seal täiesti olemas.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Räpina vallas on palju metsa. Räpina vallas on väga vähe mahealasid ja mürgitamine tuleb lõpetada. Loodus saab isa hakkama, kui me teisi liike nii kohutavalt ei kiusaks mürgitamisega ja elupaikade äravõtmisega.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti, kõikides metsades täielik raierahu.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Mulle on väga vastumeelne Eesti maavarade meeletu väljavedu.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Mulle on väga vastumeelne Eesti maavarade meeletu väljavedu.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Taastuv. Hulluks teeb olukorra puidu eksport.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Valin looduskeskkonna heaolu. See on igal juhul inimesele tulevikus palju kasulikum.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.