Kuldar Pärn

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Üldplaneering on ühiskondlik kokkulepe ja meil on selle vastu kõrgendatud huvi ja huvigrupid.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem ei. Üldplaneering peaks tagama nende kaitse. Reeglina nad on juba rohevõrgustiku osad, kas lausa tuumalad või koridorid.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem ei. Säilikpuud ja mitmekesisuse puude koguse railankidel sätestab metsaseadus. Üldplaneering ei tohi sellega vastuollu minna. Riik peab siin, kaasates ühiskonda, teadlasi, tegema kaalutletud otsuse.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem ei. Kuusalu vallas on kaitsealade % päris suur. KOV saab kohaliku kaitsealasid moodustada lähtuvalt maastikukaitsealade ideebaasil. Riigimetsas, kui riik leiab ökoloogilised katselised väärtused, toetame.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Lahemaal käib riiklik laastamine. Kodanikud ei saa enam aru, et meil oleks Lahemaa rahvuspark, mis on ühtlasi Natura linnu- ja loodusala.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Meie Rehatse maastikukaitseala vajab uut kaitse-eeskirja. Praegu vana ja ei taga enam piisaval määral kaitset.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Praegu on üldplaneeringu menetlus pooleli ja rohevõrgustiku “tark” planeerimine tuleb teha just nüüd.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Lisaks veel tiheasustuses üksikpuude raieks, mille lubasid annab KOV.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Soovime senisest rohkem uuritust, kodanike kaasamist.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Soovime senisest rohkem uuritust, kodanike kaasamist.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem jah, kui sinna läheb energiavõsa, majandusmetsast hea tava kohaselt raiutud küttepuu ja raiejäätmed.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Keskkonnakahjudest hoidumise, sest suudan tuttavale ettevõtjale selgeks teha, et see on lisaks peale ühiskonna, kasuks ka temale endale.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.