Kaupo Kruusaauk

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Lageraie ei ole looduse seisukohalt kõige mõistlikum metsa majandamise viis.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah kui seda on võimalik teha.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Seda peab tegema, kuna metsadest võetakse nii palju kui võimalik, mitte nii palju kui oleks seda mõistlik teha.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui uute looduskaitsealade moodustamine on vajalik, tuleb seda teha. Suurem probleem on intensiivne põllumajandus mille käigus loodusesse lastavate mürkide pestitsiiside ja väetiste kogus on täna liiga suur ja mõjutab juba meie põhjavee kvaliteeti ja ka looduslikku mitmekesisust. Kui tekib taastav põllumajandus, arendame linnakeskkonna looduslikku mitmekesisust, ja muutub meie suhtumine loodusesse, siis võiks olla terve Eesti üks suur roheala.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Igal pool tuleb loodust hoida, mitte ainult Natura 2000 aladel.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma peaks peamiseks eesmärgiks mõtteviisi muutust, et elurikkus suureneks läbi selle, et inimesed ise hoolivad selles ja peavad seda tähtsaks. Elurikkus suureneb juba ka siis kui mingid tegevused jätta ka tegemata, see tähendab et elurikkust on võimalik suurendada ja samal ajal ka raha säästa. Alati ei ole kõige suurem puudus mitte rahast vaid motivatsioonist või julgusest. Kui seada eesmärgiks ainult elurikkuse suurendamine rahastamise kaudu ja sellele ei järgne kogukonnas hoiakute muutust siis sellisel viisil ei näe sellel mõtet. Kui meil tekib kirg ja tahe hoida ja taastada elurikkust siis sellel on palju tugevam ja pikaajalisem mõju.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Minu eesmärk oleks et terve Eesti oleks roheala.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, metsi peaks raiuma ideaalis ainult talviti.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Eeesti on liiga väike, et siia rajada uusi kaevandamisalasid.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Eeesti on liiga väike, et siia rajada uusi kaevandamisalasid.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Puidust elektri tootmine on taastuvenergia aga puitu ei peaks kasutama elektri tootmiseks. Taastuvenergia oleks prügist elektrit toota.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui EL soodustab läbi põllumajandustoetuste mürgitamist, pestitsiidide kasutamist ja väikepõllumeeste väljasuremist siis leidke viis, kuidas ma saan näiteks põllumehele öelda või keelata mingite taimekaitsevahendite kasutamine, kuna seaduse järgi on kõik korras. El põllumajandustoetuste jagamine ja toidu hinna kunstliku taseme loomine on kuritegelik ja reostav.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.