Jaanus Ismael

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jaaaa! Igasugune lageraie on kuradist! Olen näinud metsi kus on teostatud raiet mis on tehtud nii targalt, et ei saagi pealiskaudsel vaatlusel aru, et seal üleüldse mingit raiet oleks teostatud. Seega, igasugune lageraie pooldamine minu poolt on välistatud! Ma ei saa olla poolt millegi hävitamisele, mida hävitaja ise ei ole loonud (oma loomingut inimene naljalt ei hävita, selleks peab olema psühholoogiline häire).

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Mis on see kohalik kaitse mis KAH aladele raiepiirangud kehtestaks? Meie külas oli ka üks selline juhtum ja mitte midagi see ei lugenud, et kohalikud sellele vastu olid. RMK lihtsalt “sõitis” sellest teadmisest üle ja kehtsestas seda mis neile parasjagu kasulikum oli. Pigem oli see kohtumine kohalikega formaalne ja nad said eelnevalt lukku pandud otsusega edasi minna. Seega ma ei näe vajadust teha selliseid tegevusi mis on tühitegevused või siis tegevused lihtsalt tegevuse tegemise pärast (nagu koosolek koosoleku pidamise pärast).

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

No kui see vaid oleks nii, et võtame vastu otsuse ja siis on justkui kõik korras. Ei ole. On väga palju ikkagi ka järelvalvet vaja. Väga tihti kuuleb kuskilt kus keegi kuskil jälle omaalgatuslikult metsa maha võtnud sest DP oli väga sitt. Ja, muidugi olen valmis kehestama sellise eelnõu sest täna on see ilmselgelt vajalik.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Nii ja naa. Kui see kaitseala moodiustamine seab kuidagigi juba seal elavale elanikule piirangud või kitsenused tema kasutataval maal, siis peaks siin seadusi ümber vaatama. Jah, ma olen nõus, et elukeskkonna säilitamise eesmärgil, sest täna muud moodi ei ole võimalik loodud looduskaitsealad on vajalikud. Kui see alade loomine kohalikule elanikule midagi kaasa ei too, siis kitsenduste näol, siis on see täiesti okei tegevus.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei tea vastata ELi õigusruumi seadusi viitavatele küsimustele. Kui see ELi seadus seab meile sellega kaasnevad kohustused mis on ilmselge bürokraatia eesmärgi täitmine lihtsalt kui seaduse täitmise nõue, siis pigem mitte. Sealt ELi poolt tuleb üleüldse väga “kahtlast” tegevusi peale sunnituid “projekte” ja siis eestlane oma orjameelsusest asub neid ise seejuures mõtlemata täitma. Ei, ma ei ole nõus millegagi mis on meile väljast peale sunnitud. Ma julgen arvata, et meil omal on ka piisavalt häid seadusi, millega Natura 2000 alasid kaitsta. Samas leian ma, et kui praegu on võimalik teatud seltskonnal kodanikest ehitada või muul moel toimetada Natura 2000 alal omades slleks väga häid rahalisi vahendeid, siis usun, ma, et see ELi poolt peale surutav seadus ei muudaks mitte midagi. Kohalikud seadused peavad olema selgelt paigas!

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma jätan vastamata küsimustele mille arengukava eesmärkide püstitamine võib eesmärgist selle täitmise ajal liikuda vastupidises suunas ja luua ka vastupidise efekti. Seega oleks ka see üks neist tegevustest, milline ei oleks minu täita. Usaldan sellise mastaabiga projekti pigem neile, kellel on antud küsimuse lahendamises kogemust. Ma ei ole universaalne 😉

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma ei ole täiesti kindel, et kohalikud elanikud ikka teavad loodusvajadustest piisavalt. Eelistan pigem vastava ala spetsialiste kes oskavad sellest esiteks aru saada ja seda vajadust ka põhjendada. Sest missugust looduskaitse vajadust peaks oskama määratleda kohalik elanik, kelle elutegevus piirneb vaid tema isiklikul territooriumil? Ilmselt pole selline elanik kõige adekvaatsem oma seisukohta avaldama. Jah, on ka neid kes liiguvad looduses ringi ja näevad mis ka ümbruses toimub. nende arvamus on oluline! Näiteks minu elukeskkonna vahetus läheduses on RMK metsad, millistel teostati läinud kevadel lageraiet mastaabis, mis jättis sinna korraliku lagendiku. Okei, seda tehti “targalt”, pigem kavalalt ja ühelt raielangilt mindi üle teisele sellises kohas mida ilma raielangile ringi peale tegemata ei avastaks. Ja selline “koridor” erinevatest raielankidest moodustab suure lagadea ala, mis on kavalalt liigendatud. Võtsin vaevaks ja jalutasin need raielangid läbi ja püüdsin hoomata, et kui palju puitu on raisatud lihtsalt harvesteri rataste alla toppimisega. See hulk on meeletu! Ka on meeletu hulk puitu metsa lihtsalt alles jäänud mis on maha saetud ja hunnikusse jäetud. Ma nimetan seda raiskamiseks.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma usaldan selle valiku neile spetsialistidele kes seda juba teevad ja hindan nende panust. Usaldan nende andmeid ja väljaõtlemisi. Kui see on vajalik, siis ilmselt jah. Pigem eelistan selle ala spetsialiste ja nende hinnangut.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Täiesti nõus! Vanarahvas tegi selliseid raietöid veebruari kõige külmemal täiskuu ööl – siis olevat puit “surnud” ja ideaalne aeg selle raieks. Inimene elas loodusega kokku. Tänapäeva kapitalistlikus elukeskkonnas kus tarbimisühiskond pidevalt enam “nõuab” on ilmselgelt keeruline leida seda “sobivat” raieaega ja teostatakse see siis kõige mugavamal ajal , iganes seisukohalt. Seega igasugune looduse ja elude tärkamisega seonduvad neid takistavad tegevused peavad olema selleks ajaks kas tehtud või edasi lükatud. Talvel näiteks pesitseb Käbilind, seega ka talvisel ajal tasub ennem raietööde algust kontrollida raiepiirkonnas pesitsevate lindude olukorda.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma ei ole nõus, et kaevandamist kui sellist ei peaks üleüldse tegema. Nõus, et seda on vaja. Küsimus on, et kus seda peaks tegema. Kui kaevandus ärilistel huvidel ikkagi trügib juba olemasolevasse elupiirkonda, siis see on lubamatu. Igasugune elukeskkonna “lõhkumine” ei kaalu üles ärihuve. Meil on piisavalt kaevandusi juba olemasolevais piirkondades. Neid oskuslikult kasutades on seal veel piisavalt materjali mida kasutada. Kõike saab teha targalt ja raiskamata. Raiskamine tuleb ära lõpetada!

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma ei ole nõus, et kaevandamist kui sellist ei peaks üleüldse tegema. Nõus, et seda on vaja. Küsimus on, et kus seda peaks tegema. Kui kaevandus ärilistel huvidel ikkagi trügib juba olemasolevasse elupiirkonda, siis see on lubamatu. Igasugune elukeskkonna “lõhkumine” ei kaalu üles ärihuve. Meil on piisavalt kaevandusi juba olemasolevais piirkondades. Neid oskuslikult kasutades on seal veel piisavalt materjali mida kasutada. Kõike saab teha targalt ja raiskamata. Raiskamine tuleb ära lõpetada!

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

See on laiem küsimus, millele üheselt vastata on keeruline. Ma ei pea õigeks põletada elektri saamiseks väärtuslikku puitu mida just sellel eesmärgil viimasel ajal raiutakse. Minu seisukohalt võiks see olla mõne muu tootmise jääkprodukt, mida elektri saamiseks kateldes põletada.
Kui oli päevakorras, kus Sõnajalgade poolt ehitatud tuulepark uuringut teostamata märkimisväärseks julgeolekuohuks tunnistati ja tuulikud maha kästi lammutada ja täna sellest vaikitakse, siis mis on taastuvenergia kui mitte tuuleenergia.?

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Tuttava ettevõtja huvid ei kaalu kindlasti üle keskkonnakahju. Igasugune keskkonnakahju (pean silmas siiski reostust) on ennekuulmatu! Seega, minu valik on ilmselgelt keskkonnakahjudest hoidumine esmajärjekorras. Olen omaalgatuslikult käinud isikliku tehnikaga loodusreostust kokku kogumas.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.