Ivar Raig

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

jah, lisaks taotlen RMKomanduses olevate alade munitsipaliseerimist

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

jah, seda on vaja teha koos vastava ala ekspertidega

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, Saku vallas on selliseks alaks rabamets, mis piirneb projekteeritava Rail Baltic trassiga

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, kui need on rangemad kui Eesti vastavad seadused

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

jah, kuid teaduslike põhjenduste alusel ning mitte võõrliikide kaudu

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, ilmselt palumisest ei piisa, tuleb tellida vastavad uurimistööd

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, selline kava peab olema valla arengukava koosseisuline osa

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

jah loomulikult, seda juba tehaksegi

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, juid selleks on vaja anda KOV-idele suuremaid õigusi KOKS-i, Maapõueseaduse ja teiste seaduste kaudu

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, juid selleks on vaja anda KOV-idele suuremaid õigusi KOKS-i, Maapõueseaduse ja teiste seaduste kaudu

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei, sest metsade võimest siduda CO2 on suurem rahaline kasu kui puidu põletamisest saadavava energia hind

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

keskkonnakahjudest hoidumise

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.