Ivar Puuram

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti tuleks lõpetada lageraied, selleks on olemas paljud muud võimalused kuidas meie metsi majandada.On arvendusraied ,sanitaarraided,valgustusraided

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Tuleks jätta linnades ja asulates parkide ja rohealade lageraided,kuigi need tihti kuuluvad eraomanikule ,selleks on kov-valitsusel täielikud õigised,kuulutades need rohealadeks

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Rohkem tuleks kaitse alla võtta rohealad ja ka asulates olevad eraomandi lageraie täielik keelustamine.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Elan Are alevikus ja paljud kaunid metsatukad on maha raiutud ,toodes ettekändeks et eraomand on puutumats.Sellist juttu võivad ajada täielikud võhikud kes ei tunne seaduseid.Kahjuks on tihtipeale juhtunud nii et see eramets kuulub kov-liikmele kes ajab “sõrad vastu” et saaks oma metsa maha raiuda

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Aga mudugi ,Tuleb jäligida ja juurde rajada selliseid alasid et kaitsta meie ROHELIST EESTIT

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen sellele “kahel käel”poolt ja loodan et tänu Keskerakonnale me “VÕIDAME NII KUI NII”

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Kõik oleneb ,kahjuks ,valimistulemustest,sest opositsioonis olles on raske midagi läbisuruda.Kuid kindlasti oleks suur algus millega kindlasti tegeleda

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Uuringuid on kindlasti vaja,sest spetsialiste kaasates oskavad nad anda profesionaalset abi ja nendega tuleb teha kindlasti koostööd ,samas leian et kaasata tuleb ka valla elanikond ,sest nemad teavad nendes metsadest nii mõndagi

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

On olnud mul ka oma kogemus kus tuli kutsuda ornitoloogid,kuigi tegime põllult silo ja see tõttu tuli põlluniit pooleli jätta,see oli “Soorätsi” pesakond.Ja ma olen selle üle uhke et sain päästa haruldase liigi pesakonna.Muidugi mõista et metsameestele see ei meeldi kuid me ei saa ohustada funa ohustamist materjaalsete hetkede pärast.Nemad saavad oma kasumi paar kuud varem kuid lindude hävinemine või kaasa tuua liikide väljasuremise.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Aga muidugi, maavarasid tuleb kaevandada mõistuse piires ja kindlasti peab kaasama eksperte kes teevad loodusesele kahjulike mõjude eest tekitav kahju,samutu tuleb ekspertidel teha hinnang kui vajalik see on ning kaasnevad kahjud keskonnale

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Aga muidugi, maavarasid tuleb kaevandada mõistuse piires ja kindlasti peab kaasama eksperte kes teevad loodusesele kahjulike mõjude eest tekitav kahju,samutu tuleb ekspertidel teha hinnang kui vajalik see on ning kaasnevad kahjud keskonnale

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Puidust ehk hakkepuidust toodetav elekter on taastuvenergia ainult selleisel juhul kui kasutada selleks võsa, kui aga hakatakse hakkima ümarpuitu siis on see resurside raiskamine mis tuleks võtta suurendatud tähelepanu alla.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma olen ise ettevõtja ning arvestan alati otsuseid looduse poolt ,püüan teha kõik minust oleneva et säästa loodust ning olen tige kui isiklikud hetke seisud pärsib meie tulevikku kui osat loodusest

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.