Henri Reitalu

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Raiepiirangud peavad olema aladel, millel on ühiskondlik huvi. Rohealad tuleb kaardistada üle valla koostöös külavanematega, kes teavad küla käimisi ja vajadusi. Tuleb arvestada ka tuleviku vajadustega.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Mõistlik plaan.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, need alad tuleb kaardistada koostöös kohalikega.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Loomulikult!

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Kuusalus suurendada vast ei ole õnneks vaja. Pigem säilitada. Kalade kudemiseks jõgede ja ojade ülesvoolu minemised võiks üle vaadata küll.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Eksperte peab kaasama.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Pika vaate visioon on vajalik.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Pesitsusrahu peab olema.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Plussid ja miinused tuleb läbi kaaluda. Kaevandusi on ka vaja.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Plussid ja miinused tuleb läbi kaaluda. Kaevandusi on ka vaja.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem mitte. Kui see on jääkpuit siis kindlasti. Metsade lõikamine elektritootmiseks ei tundu loogiline. Ei ole ekspert sel alal. Võsa lõikamine ja sinna asemele metsa istutamine võiks toimida.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Sellised võrrandid võiks poliitmaastikul olemata olla.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.