Hannes Pikkel

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti peab igat juhtu eraldi käsitlema aga näiteks Aegviidu alevit ümbritsevad männimetsad peaksid olema lageraiest puutumata.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

See on mõistlik lähenemine kuna näiteks Helsingi linn on seda saavutanud ja parema elukeskkonna huvides on see vajalik

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jällegi peab vaatama igat olukorda eraldi. Näiteks paju või toomingas ei ole võrreldavad männi või kuusega . seega ka väärtuslik mets ei ole võrreldav suvalise võsaga; kuigi ka suvaline võsa võib olla teatud hetkel oluline , näiteks kevadel laululindude pesitsuspaik.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

See ei olegi nii lihtne kuna iga haruldase taimeliigi pärast veel loodustaitseala ei kehtestata, peab olema elujõuline kooslus. Kui on elujõuline koosolus , olen poolt.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui me need alad oleme kehtestanud siis kindlasti tuleb neid ka kaitsta.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Ma olen kindlasti elurikkuse suurendamise poolt. Kuid näiteks põldude äärsed niitmata ribad ei pruugi veel tagada elurikkust, vaid tekitavad põllumeestele visade umbrohtude levitajatena probleeme. Paberil loodud elurikas ala ei ole vajalik, küll aga reaalselt loodud ala ja siis juba elurikka ala kaitsimine ja liigirikkuse suurendamine. Rahasamine on alati keeruline probleem, kuna omavalitsusel pole kunagi raha piisavalt et kõiki ideid ellu viia.
Küll aga saab soovitada ja propageerida istutada uusi liike ja jälgida looduses toimuvat.
Näiteks kas ikka on mõtet kõiki linna haljasalasid “0” -i niita vbl võiks ikka mõni lilleniit kuskil alles olla.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Loomulikult olen alati valmis kutsuma eksperte nõu andma, samas on vahel ebaselge kes on elanik või kohalik elanik, kuna väga palju inimesi kes “elavad “piirkonnas on hoopis Tallinna või mõne muu omavalitsuse elanikud. See tõstatab probleemi, et fantoomelanikud võivad takistada reaalsete kohalike soove oma igapäevaseid tegevusi toimetada.
Siin peaks olema tasakaal ja rutata ei maksa.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Olen nõus ja ka kava võiks olla vajalik-
Kuigi Anija vald on piisavalt hajaasustatud oleks hea kui nägemis rohealadest on siiski olemas.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Reaalne raierahu kehtestatakse ju ainult riigimetsas, erametsadega on asi keerulisem. Raierahu on vajalik aga peab jälgima millal ikka linnud pesitsevad kuna mõni aasta on kevad varasem, mõni aasta hilisem.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Hea oleks kui kaevandatakse alati seal kus on juba kaevandatud , kuid kaevandused ammenduvad. Minu arvates tuleks ikkagi kaevandusi lubada kui nad ei sega kohalike elanike elu ja ei kahjusta looduskeskkonda. Kaevanduste probleem on ju see et erakaevandusest ei saa vald ega kohalikud elanikud mingit kasu. See on probleem mis vajaks lahendamist, siis oleksid ka kohalikud elanikud kaevandustest huvitatud.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Hea oleks kui kaevandatakse alati seal kus on juba kaevandatud , kuid kaevandused ammenduvad. Minu arvates tuleks ikkagi kaevandusi lubada kui nad ei sega kohalike elanike elu ja ei kahjusta looduskeskkonda. Kaevanduste probleem on ju see et erakaevandusest ei saa vald ega kohalikud elanikud mingit kasu. See on probleem mis vajaks lahendamist, siis oleksid ka kohalikud elanikud kaevandustest huvitatud.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Minu arvates see eii ole taastuvenergia. Jah puht praktiliselt see ju nii on , aga seda peaks piirama et sinna ei satuks väärtuslikku puitu. Ja ikkagi miks ei võiks teha sellest puidust näiteks ehitusmaterjale ja toota elektrit hoopis päikesest, tuulest või merelainetest . Põletamine on ju eilne päev.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Individuaalne lähenemine: Tänapäeval on tootmine juba piisavalt keskkonnasõbralik.
Inimeste töökohad on samuti olulised ja ei tasu väga hüsteeriliselt keskkonda kaitsta peab lähenema tasakaalukalt , ning kui ettevõte on elujõuline ja keskkonnakahjude vähendamise nimel pingutamas või isegi mitte keskkonda kahjustav. Siis eelistan ühiskonna huvisid keskkonnale, aga ei poolda arutut saastamist.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.