Eero Rändla

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Seni kaitsmata rohevõrgustiku osade toetan kogukonna arvamust. Seisan oluliste ökoloogiliste väärtustega alade kaitsmise eest

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Seisan Natura 2000 alade perioodilise ülevaatamise, kaitse ja väga põhjendatud vajadustel muudatuste sisseviimise eest.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Kaasaksin määratlemise arutellu peale looduskaitseekspertide ka teisi eksperte .

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Pean taastuvenergiaks energiavõsa ja muul viisil mitteväärindamist võimaldava puidu kasutamist elektrienergia tootmiseks

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Omavalitsuse töös osalejatel ei saa olla kohta korruptsioonil, mistõttu jätaksin vastusest välja sõna ” tuttava”. Ettevõtja huvide ja keskkonnakahjude tekkimise teema üleskerkimisel
tuleb esmalt uurida,analüüsida kahjude tekkimise sisu, ulatust ja mõju. Praktiliselt iga ettevõtmine mõjutab mingil määral keskkonda kui lähtuda kaasaegse LCA tingimustest. Minu otsus tugineb ja hakkab tuginema ekspertide poolt antud mõjude hinnangule.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.