Dein-Tom Tõnsing

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah seisan. Vajame enda ümber loodus keskkonda kus inimesed saavad tervislikult aega veeta ja nautida ka visuaalselt elurikast kooslust.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Absoluutselt. Välja kujunenud looduskeskkond peab inimeste ümber säilima ja sama oluliselt ka seal elutsevatele loomadele ja kasvavale taimestikule.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Leian et mida rohkem on ümbritsevat elusloodust seda elutervem on ka ühiskond. Seega jah, säilikpuude kogus peab olema piisav rohelise elukeskonna säilitamisel.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Iga vald vajaks oma looduskaitseala, vältimaks lageraieid ja loodusliku mitmekesisuse kadumist koduvallast.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

See oleks pigem miinimum. Erinevaid õigusruumi regulatsioone on võimalik erinevalt tõlgendada ja ka vajadusel muuta. Ennekõike tuleks tagada nende regulatsioonide kindluspidavus.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. See peaks olema iga omavalitsuse üks kindlaid eesmärke.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Ainult elanikkonnaga koostöös ka kaasates eksperte, saab luua kogukonna vajadustest lähtuvalt parimaid lahendusi.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah kui see on kogukonna sooviks.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, pigem on lausa imekspandav et sellistest asjadest peab üldse rääkima ja selle eest seisma

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Muul viisil poleks see mõeldavgi

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Muul viisil poleks see mõeldavgi

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Oleneb puidu saadusest. Kui puidu töötlemisel saadavat ülejääki pole võimalik muul kasulikul viisil kasutada

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Ükski ettevõtja ei tohi tekitada keskkonnale kahju, hoolimata sellest kui tuttav ta on

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.