Aune Rehema

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

jah

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

iga juhtum on erinev. Üldiselt jah – aga kohaliku kaitse mõiste on arusaamatu. Kas on kaitsemets või hoiumets või VEP, pole KOV määrata. KOV-le kuuluv mets ja selle kasutamine kohaliku inimese huvides (st enamasti puhkemetsana) on KOV otsus ja oluline.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Nii ja naa. Säilikpuud lähevad uppi, kui nad on tuulekoridoris hõredalt – suurem number ei taga alati soovitud tulemust.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Vajadusel.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

loomulikult

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Pigem ei.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Hetkel mitte. Las lagedaksraiutud aladele kasvab enne midagi.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Loodan üleriigilisele regulatsioonile. Ma arvan, et ses osas ei peaks iga KOV oma reegleid looma.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Aga õnneks on meil vaid mõõdukalt kaevandamisväärilist kuusa ja juba olemasolevad liivakarjäärid – sega praktikas ei ole vaja selle pärast muretseda.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Aga õnneks on meil vaid mõõdukalt kaevandamisväärilist kuusa ja juba olemasolevad liivakarjäärid – sega praktikas ei ole vaja selle pärast muretseda.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Teoreetiliselt on. Praktiliselt pädeks vaid väheväärtuslik puit – ja seda ei tasu kaugele vedada.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Oleneb, milliste huvide. Enamasti on võimalik leida keskkonnasäästlik lahendus. Näiteks võib minu hinnangul ettevõtja oma närvide tervise huvides õngega kalastada ja keskkonnakahju hirmus ei pea sellest loobuma.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.