Anzori Barkalaja

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Loomulikult.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Põhimõtteliselt küll. See peaks aga toimuma koostöös teadlastega, et tuvastada erinevate inimtegevuste keskkonnamõjud ning kehtestada piirangud tõenduspõhisuse alusel. Sel juhul on vähemalt mingi võimalus, et kohaliku omavalitsuse tasandil muudetakse otsuseid meelevaldselt, vastavalt koalitsioonijõudude muutusele.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Põhimõtteliselt küll. Samas pole kogus piisav mõõdik, vaja on jälgida ka maastiku ning liigikoosluste tegureid.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti. Tegu on ju inimese vaimset ja füüsilist tervist mõjutava teguriga. Lõppmõju mõttes on tegu pigem inimese, kui looduskaitsega.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Põhimõtteliselt küll. Vaesemates omavalitsustes on selleks vaja küll ka tugevat välist finantsilist tuge.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Loomulikult. Koos asjast huvitatud kogukonnaga. Kui inimestel endil on asjast suhteliselt ükspuha, on ka kohaliku omavalitsuse ponnistused suhteliselt pehme jalgealusega.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Sellised uuringud ja nende tellimine on pigem riigi tasandi/mastaabi küsimus. Seega võib ju vastata, et “olen valmis”, aga tegelikult on see KOVi valimiste kontekstis sama asjakohane, kui elektrihinna ohjamise sarvist haaramine.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Elementaarne. Muuseas, seda näeb ette ka seadusandlus.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Juba seisan.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Juba seisan.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui päris aus olla, siis minu hinnangul on tänu tööstuslikule mastaabiefektile sellest tehtud pigem rohepesu instrument. Pardon my french.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Küsimus peaks olema täpsemalt sõnastatud. Millisest keskkonakahjust on jutt? Ka tavaline sisse-välja hingamine tapab hingaja ümber suurel hulgal mikroorganisme. Seega peaks hindamine toimuma koostöös teadlastega, et tuvastada erinevate inimtegevuste keskkonnamõjud ning kehtestada piirangud tõenduspõhisuse alusel. Hoolimata sellest, kui tuttav keegi on või mitme telefonikõne kaugusel on Keskkonnaministeeriumi kantsler.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.