Annika Altmäe

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jaa – seda tuleb teha enne, kui kellegil raieplaan tekib, et vätida hilisemaid konflikte.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jaa, see on juba mu programmis sees.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Jaa, see on igal juhul vajalik.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jaa – kui kogukond tahab moodustada kaitseala, siis olen kindlasti selle poolt. Või kui ilmneb mõni uus vajadus looduskaitseala tekitamiseks.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jaa, ja kohalikele saab alati anda täpsustavaid selgitusi Natura alade kohta.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

See saab olla kindlasti üks kaaseesmärkidest – eriti vallas, kus on juba 2 looduskaitseala

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Alati on lihtsam saavutada looduskaitselisi eesmärke, kui see kohalike ja ekspertidega läbi rääkida. Praegu on asjatuid vaidlusi meie vallas neil teemadel.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Kui suudan selleks mõne KIK vm projektiga raha saada, volikogust sellist kulutust läbi suruda on raske.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Pooldan, meil on suured looduskaitsealad ja seal peab seda kindlalt jälgima, k.a. LK piirnevates metsades, meil on kogukonna poolehoid suur selle jaoks.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Seisan, inimesed ei taha enda kõrvale kaevandusi. Jällegi tuleb läbi rääkida kõigi osapooltega, mitte ainult kaevandajatega või ainult elanikega – kõigi huvi peba olema kaardistatud ja konsensus saavutatud.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Seisan, inimesed ei taha enda kõrvale kaevandusi. Jällegi tuleb läbi rääkida kõigi osapooltega, mitte ainult kaevandajatega või ainult elanikega – kõigi huvi peba olema kaardistatud ja konsensus saavutatud.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Ei ole, sest see viib metsade üleraie ja süsiniku kiirema paiskamiseni tagasi atmosfääri

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Keskkonnakahjudest hoidumine – tuttavale ettevõtjale tuleb selgitada tema tegude tagajärgi ja vald peab hoidma keskkonda kõigi praeguste ja tulevaste elanike jaoks, mitte tegelema kallite tagajärgede koristamisega.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.