Ann Hallika

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah. Nii inimese kui looma elukeskkond on tervik ja rohealad on selle lahutamatu osa.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

Tundub olevat liiga detailne, aga kui osutub hädavajalikuks, siis küll.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah kui see on vajalik ja põhjendatud.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Kindlasti.

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Hetkel ei ole see meie kandis prioriteetne – hundid-karud-ilvesed-põdrad elavad üsna kenasti, taimeriik ka. Võib osutuda vajalikuks kui uusarendusi ei pidurdata.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah kui tekib täiendav vajadus.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Teema on hõlmatud üldplaneeringuga, on tehtud mitmeid uuringuid. Hetkel tundub, et ei ole prioriteetne, sest arendustegevus näitab rahunemise märke. Kui arendajate surve peaks kasvama, võib osutuda vajalikuks eraldi rohealade kava

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, kindlasti. metsatöö on ajalooliselt olnu hooajatöö ja raierahu tagab liigirikkuse säilimise.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Tinglikult on , kuid taastumine võtab mitukümmend aastat, see nõuab metsade arukat majandamist. Samas lageraie metsa ahju ajamiseks on kuritegu.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

Igal juhul keskkonnakahjudest hoidumise – mis ei tähenda, et üldse raiuda ei tohi. Metsandus on majandusharu ja metsi majandatakse, sh ka raiutakse.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.