Aleksander Saak

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, igasugune lageraie kõrgendatud avaliku huviga aladel tuleb lõpetada. Kindlasti tuleb lageraie keelustada ka kunagistel hiiepaikadel.

 

Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust.

Avaliku huviga peab kindlasti arvestama.

 

Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate säilikpuude koguse? Soovi korral põhjendage vastust.

 

Kas te seisate uute looduskaitsealade moodustamise eest kohaliku omavalitsuse seni kaitsmata rohevõrgustiku osades ja oluliste ökoloogiliste väärtustega aladel? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, Eesti loodus on meie kõigi hindamatu vara ja seda tuleb kaitsta seal, kus see on võimalik.

 

Kas te seisate Natura 2000 alade kaitse eest Euroopa Liidu õigusruumi seadustest lähtudes? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah

 

Kas te olete valmis seadma arengukavas eesmärgiks elurikkuse suurendamise omavalitsuse maadel ja selle rahastamise? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, see on ka üks minu eesmärkidest omavalitsuses.

 

Kas te olete valmis määratlema koos elanikega kohalikud looduskaitsevajadused ja paluda looduskaitseekspertidelt piirkonda sobivaid lahendusi? Soovi korral põhjendage vastust.

Ekspertide arvamust tuleb arvesse võtta ja otsuseid teha vastavalt sellele.

 

Kas te olete valmis tellima rohealade uuringu ja koostama rohealade kava? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, kui seda pole veel tehtud.

 

Kas te pooldate lindude ja loomade kevadsuvise pesitsus- ja poegimisaegse raierahu kehtestamist teie piirkonna metsades? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, just Lääneranna metsades pesitseb palju ohustatud ja erilisi liike keda raietöö häirib.

 

Kas te seisate rohealade kaitse, looduskeskkonna hoidmise, kohaliku kogukonna huvide ja maavarade heaperemeheliku kasutamise eest, kui küsimuse all on kaevandamisalade planeerimine? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, see on ka üks minu eesmärkidest volikogus.

 

Kas te nõustute, et haljasalad, puhkealad ja pargid annavad kogukondadele stabiilsuse-, turva- ja rahulolutunde, suurendades niimoodi üldist heaolu? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, see on ka üks minu eesmärkidest volikogus.

 

Kas teie teadmiste kohaselt on elektrijaamades puidust energia tootmine taastuvenergia või mitte? Soovi korral põhjendage vastust.

Jah, kui kütteks kasutatakse energiavõsa või metsatööstuse jääke. Kindlasti leidub kütteks ka mõistlikumat materjali ja puidule leidub ka mõistlikum väljund.

 

Kui te peate valima mõne tuttava ettevõtja huvide ja keskkonnakahjudest hoidumise vahel, siis kumma te valite? Soovi korral põhjendage vastust.

See valik on lihtne ja ilmselge. Omavalitsuses ei saa teha vahet tuttavatel ja sõpradel. Otsuseid saab teha ainult faktidele toetudes.

 

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.