Piret Räni

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, loomulikult. KAH alasid tuleb hoida püsimetsana.   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah, loomulikult. Kaitsemetsade staatus tuleb taastada, aga… Continue reading Piret Räni