Ülle Kangro

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Olen sellega nõus   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. See on mõeldav   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku… Continue reading Ülle Kangro