Lembit Toru

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah seisan   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah olen   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku metsades säilitatavate… Continue reading Lembit Toru