Ville Vallaste

Kas te seisate selle eest, et määrata üldplaneeringus kõrgendatud avaliku huviga aladele raiepiirangud, mis välistavad lageraie? Soovi korral põhjendage vastust. Jah! Selgelt raiutakse liiga palju   Kas te olete valmis võtma kõrgendatud avaliku huviga metsad kohaliku kaitse alla ja siduma need rohekoridoridega? Soovi korral põhjendage vastust. Jah!   Kas te olete valmis kehtestama üldplaneeringus rohevõrgustiku… Continue reading Ville Vallaste